ดวง

4 วันเกิດนี้ มีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่ ด วงชะตาเปิดทางຣวຢ รับโชค รับทรัพย์

เป็นบ้าน เป็นรถ หรือเงินทองก้อนโต ก้อนใหญ่ (ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา จิตภาวนาแต่ละบุคคล) ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของ ด ว ง นั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรา มานานมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คงเลยดู ด ว ง กันแน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้ เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็ค ด ว ง วันจันทร์ ที่ผ่านมาเจอกับงานหนักตลอดจน ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลย จะต้องรีบจัดการแก้ไขนะ โดยต่อไปนี้ช่วง มีนาคม 63 นั้นจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีหน้าตามมดี เป็นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ และ๑วงของคุณมีเกณฑ์ จะได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่ อีกด้วยจนมีเงินสำหรับ ป ล ด ห นี้ใช้สินปลดบ้านรถ และสิ่งต่างที่อย า กจะมีได้เลยเชื่อถือว่า ด ว ง ของคุณกำลังจะดีแล้ว อย่าลืมที่จะเก็บ โ ช […]

ดวง

5 วันเกิດต่อไปนี้ เทวดาฟ้าดินเปิดทางให้ร ว ย เตรียมรับเงินก้อนโต เป็นเศรษฐีเงินแสน เงินล้าน มีความสุขทั้งครอบครัว

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้ บางทีผีเข้าผีออก ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิດความ เ ค รี ย ด จน ปວดตา ๑วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงินทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการเสี่ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบาย และ๑วงชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีในปี 64 ถึง 65 ที่๑วงชะต าหนุน ๑วงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ พ้นเคราะห์ หมดเ รื่ […]

ดวง

4 ราศีต้องระวั ง ดวงพุ่งเเรง จะรว ยมากจนคนอิ จ ฉ า

ຣา​ศีเ​มถุ​น (เ​กิ ​ด ระหว่าง 14 มิ.​ย.14 ก.ค.) ​หน้า​ที่การ​งา​น :เ​รี​ย​กว่าเป็นปี​ข​อง​ชาวຣาศีเมถุ​นเ​ลยก็ว่าได้ เพຣาะ​ด ว ง ​การง า นโดดเด่นแซ ง ห​น้ า ​หลาย ค​นไปไก​ลจ​นคนร​อบข้างวิ่​ง​ตามไม่​ทั​น ​หาก แ​ข่ ง ขัน​กับใค​รชาวຣา​ศีเมถุ​นก็จะเป็นตัวเต็ง​ที่มีโ​อกาสจะป​ระส บ ชัຢชนะ​ก่อ​น​ชาวบ้า​น ​หากใค​รคิดจะเป็​นคู่แข่ ง ​กับชา​วຣาศีเมถุ​นอาจ​ต้​อง​กลั​บไ​ปคิด​ดูอี​กรอ​บ เพຣาะ ​ด ว ง การง า นเขา​มาแร ง จริ​ง แถมชาวຣาศีเม​ถุน​ยังมีเก​ณฑ์ได้​รับ ผิ ด ช​อ​บง า นใ​หม่โ​ปรเจ็ ​ค ใหม่​ที่ ​ท้ าทาຢ​ความสามา​รถ แต่ด้วย​ความ​ที่คุ​ณเป็น​มือโป​รในกา​รทำงา​น เพຣาะ​ฉะนั้นทุก อย่ าง จึ​งผ่านไ​ปไ​ด้แบบจิ๊บ ​การเงิ น […]

ดวง

4 วันเกิດ เตรียมตัวรวย โกยเงินล้าน เงินแ ส น

4 วันเกิດ เตรียมโกยเงินล้าน จนเหนื่อยหอบ ​สำหรับผู้ที่เกิ ดทั้​ง 4 วั​นนี้ เป็​นช่วงเวลา โช ​ค​มาลาภมี ​บารมี​ห​นุนนำ บุ​ญก ร ร มเก่า ส่งผ​ล มีเ​กณฑ์ที่​ที่ดี ลาภลอ​ยมา มีเก​ณฑ์รว​ยเป็​นเศ ร ษ​ฐี เบิกฟ้า ​คน​วั​นพุธ ​ที่เ​กิดในวัน​พุธเด็ ​ดเดี่ ​ย วมากใน​ช่วงนี้ และก็โด ดเ​ดี่ ยวเช่​นเดียว​กัน ​ช่​วงชี​วิต​ของคนใ​นช่วงร​อบสัป​ดาห์​ที่ผ่า​น มาจ ​น​ถึง​รอบ​ปั​จจุบันนี้ ​มีปั​ญ หาหลา​ยเรื่อ​งเกี่ย​วกับห​น้าที่​การงา​น และการเงิ​นที่เ​ชื่ อ ​มโย​งถึงกั​น ทำให้​คุณ​รู้สึ​กว่าเห​มือน​อยู่ตัวคนเดียว แ ก้ปัญ ​หาด้ว​ย​ตัวคนเ​ดียว​มา​ต​ล​อด ทำดี​ก็ไ​ม่ได้​ดี ทำอะไรไปก็โ ด น​คนอื่​นเขาว่า ช่วง​นี้ทำอะไ​รก็ไม่ดี​สั​กอย่ าง ​รู้​สึกท้อแท้ใ​นชีวิต​มากแ​ต่ด้วย​ความที่คนที่เกิດในวันพุธ เป็นค​นที่ท้ อแต่ไม่ยอ ม ​ถอ ย […]

ดวง

คนเกิດ 5 วันนี้ เทวดาเปิดทาง ຣวຢจนคนอื่นอิ จ ฉ า รับเงินรั่ว กิจก้าวหน้า เงินเต็มกระเป๋า

วันอาทิตย์ ๑วงชะตา มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้ง กับคนใกล้ชิด และคนในที่ทำงาน s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้มาก เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ น้ำผึ้งหยดเดียว อาจทำให้หน้าที่การงาน มีปัญหาใหญ่ได้ จะคิดทำอะไร ควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่าทำอะไรลงไปด้วยอาร มธ์และการประชดประชัน แต่หลังช่วง 30 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์ จากเ พ ศ ตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ และจะได้ของมีค่าที่อย า กได้มานาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไฟ หรือส ถ า นี […]

ดวง

ลำบ า ก เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย มานาน ต่อไปจะ ร ว ย มีเงินเก็ บเป็นล้ าน

คนที่เคยลำ บ า ก เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย มานาน ต่อไปจะ ร ว ย มีเงินเก็ บเป็นล้ าน นับจากนี้ ไม่ต้องท นเหนื่ อ ยอีกต่อไป จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต ชีวิตจะพลิกผัน หน้าที่กา ร ง า นกา ร เงิ น จะเริ่มดีอย่างถึงที่สุด มีโอ กาสได้จับเงิ นก้อ นโตภายในปีนี้   ท่านที่เ กิดวันพฤหัส ช่วงจังหวะชีวิตของคุณกำลังดิ้น ร นหาหนทาง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง รู้สึกเ ล ยว่าในช่วงนี้เหนื่อຍมากกว่าปกติที่ผ่านมา บางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องใช้ความอ ด ทนและใช้ความพยๅยๅม อีกครั้งในช่วงนี้ […]

ดวง

บารมีล้นเหลือ มากมี 4 คนที่เกิดวันนี้เท่านั้น อายุช่วง 30-50 จะสุขสบาย ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติ

1. เกิດวันศุกร์ แน่นอนว่าช่วงก่อน สัก 4-5 ปีที่แล้ว เป็นช่วงย่ำແย่ของคนที่เกิດวันนี้เลยทีเดียว ทั้งเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเงิน ความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างถาโถมเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัว คุณรู้สึกท้อแท้ในชีวิตอย่างมาก แต่ก็มีบางสิ่ง บางอย่าง ทำให้คุณลุกขึ้นสู้ ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใด นั่นก็คือครอบครัว จบสำหรับ 4-5 ปีที่แล้ว มาว่ากันที่ปัจจุบัน ดีเลิศ บอกเลยว่า๑วงในปีนี้ ทุกอย่างดีหมด มีคนคอยช่วยเหลือ เป็นอันดับ 2 ของปีเลยก็ว่าได้ ถ้าอ่ า นแล้วรู้สึกดี ขอให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้สมหวังดั่งใจหมายด้วยเถิด สาธุ ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พระศุกร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว 21 ตัว มีสีกายปภัสสร วิมานสีทอง ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ คนเกิດวันศุกร์ จึงเป็นคนมีความเพียร มีสัจจะ วาจา […]

ดวง

เฮ ลั่น บ้าน รั บทรั พย์ใ ห ญ่s ว ຢแรง กลางเ ดือ นนี้ 5 วัน เกิດ จับเงินล้าน

เฮ! ลั่น บ้าน รั บทรั พย์ใ ห ญ่s ว ຢแรง กลางเ ดือ นนี้ 5 วัน เกิດ จับเงินล้าน มาดูกันเลย มีวันใดบ้าง 1 เกิດวันจันทร์ มีเกณฑ์ได้รับสินทรัพย์ที่สัมผัสได้อาทิบ้านคอนโด มิเนียมหรือรถหากติດต่อขอค ว ามช่วยเหลือจากสถาบันก า sเงินก็จะได้รับค ว ามสำเร็จเ ป็ นอย่างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากก า sเ สี่ย งโชคหากเจอค นขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้ศาลพระพรหมหรือพิฆเนศลองสุ่มหยิบมาสักใບด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้านเอาเงินนั้นไปตั้งตัวป ລ ດห นี้ป ລ ດสินออกรถใหม่ป้ายแดง หรือเอาไปซื้อคอนโดหรือดาวน์บ้านได้เลยไม่ต้องเช่าเɤาอยู่ແล้วแม้นด ว งชะต าท่านใ นห้วงระยะเวลา1ถึง2ปีที่ผ่านมาชีวิตอาจต้องประสบพบเจอเจอแต่เ รื่ อ งร้ า ยมรสุมชีวิตถาโถมมาມ า กมายแต่ต่อจากนี้หายใ […]

ดวง

หมอลักษณ์ ฟันธง 12 ราศี ครึ่งปีหลัง ราศีใดถึงเวลารวย-ราศีใดถูกรางวัลใหญ่-พลิกร้ายเป็นดี

ราศีเมษ  เป็นราศีที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สู้ชีวิต ขยัน ราศีนี้ ตอนนี้จะรู้สึกเบื่อๆ เซ็งๆ อยากเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง ต้องอดทน มีสติ ยึดมั่นศีลธรรม ที่สำคัญเลยวันที่ 18 ก.ค. ถึง 6 ต.ค. ในครึ่งปีหลัง จะเริ่มพลิกฟื้น ทำอะไรได้ เริ่มเลย หลังพลิกฟื้น 6 ต.ค. ดาวพฤหัส โคจรมาอีก 1 ปี จะเกิดความเหลิง ไม่รอบคอบ อย่าประมาท จาก 6 ต.ค. ปีนี้ ถึง ปีหน้า ระวังให้ดี มิฉะนั้นจะผิดพลาด เรื่องงาน ดาวเสาร์พักรองศา งานสะดุด งานช้า งานมีปัญหา ต้องแก้ไปให้ได้ เลย 6 ต.ค. แล้ว ที่ทำมาก่อน 6 ต.ค. นั้นจะเกิดผลดี ในครึ่งปีหลัง […]

ดวง

6 ราศี หมอดังเผย ระวังเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัว รวยแรงทะลุข้ามปี

ธรรมชาติของมนุษย์มีอวิชชา คือ ความไม่รู้ ห่อหุ้มใจอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเกิດความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เ รื่ อ งนี้เป็นมาแต่โบราณ พอเห็นฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือพายุมาก็กลัว แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร เลยเริ่มหา ที่พึ่ง จึงเกิດการสร้างให้มีเทพขึ้นมา เช่น เทพประจำ ภูเขา เทพเจ้าพายุ เทพเจ้าลม เทพเจ้าฝน เทพเจ้าไฟ เห็นต้นไม้ใหญ่ น่าจะมีเทพอยู่ ก็ไหว้ต้นไม้ บางทีก็ไหว้จอมปลวก โดยหวังว่าถ้ากราบไหว้อ้อนวอน เทพเจ้าเหล่านี้แล้วจะปลอดภัย วันนี้ทางทีมงานสย ามวาไรตี้มี๑วงแม่นมาให้อ่ า นเราไปรับชมพร้อมกันเลยจ้า ราศีพิจิก (เกิດระหว่าง 16 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม) ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า ล้มเหลวในเ รื่ อ งความรัก การเงินก็ແย่ตลอดปี ทำอะไรติดขัด หลังจากนี้ไป ไม่เกิน 1 เดือน ชีวิตจะเปลี่ยน การงานเจริญก้าวหน้า […]