ดวง

7 ราศีพร ะคุ้มครอ ง มีเก ณ ฑ์อยู่สุ ขสบ าย ตล อ ดทั้ง ปี 64

ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของ๑วงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมาก

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คงเลยดู๑วงกัน
แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็ค๑วง

ท่านที่เกิດราศีธนู


ช่วงนี้ชะตาชีวิตจะติดขัด ทั้งเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเงิน อย า กขอให้ไปทำบุญ

ตักบาตร กรวดน้ สักหน่อย ทุกอย่ างจะได้ราบรื่น พย าย ามอย่ าก่อหนี้สิน

ใหม่ ชดใช้อันเดิมให้หมดก่อน กิเลศความอย า กได้ อย า กอวด จะทำให้
คุณติดกับดักหนี้สินแต่หลังวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้น

ไป คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับค้าขายทางช่องทางออนไลน์ ทางเฟซบุ๊คไลฟ์ ก็

จะได้รับความสำเร็จอย่ างดี เกินคาด แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจาก

การ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้านทอง ลองหยิบสัก

ใบ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินปลดหนี้ปลดสิน และมีเงิน

ไปซื้อของที่เล็งไว้มานาน ได้สมใจอย า ก ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต

บั้นปลายไม่มีคำว่าตกย าก มีกินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วง

ชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดงมี๑วงโชคลาภตลอดปี ทำงาน

อะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จทำ

อาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร

ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง จะทำให้๑วงท่านดีย าวจนถึงปี 2564 เลย

ท่านที่เกิດราศีสิงห์


ช่วงนี้จะมีคนเอาเ รื่ อ งปວดหัวมาให้ซึ่งเกี่ยวพันกับอนาคตคุณ ที่ต้อง ตั ดสิน

ใจ จงตั้งมั่นในสติ อย่ าวู่วาม ค่อยคิดพิจารณา แนะนำว่าให้ขอคำปรึกษาจาก

ผู้ใหญ่หรือคนที่เราไว้วางใจ ว่าจะไม่คิดร้ า ยกับเรา เพราะจะได้เกิດความผิด

พลาดน้อยที่สุดแต่หลังวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

มีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้น

แต่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดี ซึ่งในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่ าง

เพิ่มขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด และ๑วงท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง

โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้อนามัย ลองดูไว้สักใบ

๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน ได้จับเงินโชคลาภก้อนโต มีเงินไป

จ่ายหนี้สินต่างที่ติดค้างไว้ และยังเหลือเงินเก็บไปซื้อของที่เราอย า กได้มา

นาน ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำว่าตกย าก มีกินมีใช้ไม่

ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง

 

ท่านที่เกิດราศีกรกกฎ


การทำงาน การใช้ชีวิตในช่วงนี้ ร ะวั งกระทบกระทั่งกับ คนสูงวัย ที่อยู่รอบตัว

ด้วยการเติบโตที่มาจากคนละยุคคนละสมัยทำให้มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ร ะวั งเ รื่ อ งการโต้เถียง หรือมีปากเสียงกัน เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ไม่เป็นผลดี

กับคุณแต่หลังวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป การไป

ร่วมงานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยง งานมงคลต่าง จะชักนำคุณให้เจอกับคนที่ตาม

หามานาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคน

ขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้โรงเรียน ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ๑วงท่านมีเกณฑ์

สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก

แถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโต ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำ

ว่าตกย าก มีกินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์

เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง

 

ท่านที่ราศีพฤษภ

ช่วงนี้ระแวดร ะวั งตัวไว้หน่อยก็ดี คนคิดร้ า ยกับเรามันมี ตอนนี้ยังไม่แสดง

ตัว ทำสิ่งใดต้องเป็นไปในลักษณะปิดทองหลังพระ ไปก่อน อย่ าเพิ่งไปเกิน

หน้าเกินตาใคร แต่สิ่งที่ท่านทำผู้ใหญ่ เจ้านาย รับรู้รับทราบแน่นอน

แต่หลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คุณมี

เกณฑ์ได้พบกับเ พ ศ ตรงข้ามผิวพรรณ หน้าตาดี นิ สั ยดี มีความคิด

สร้างสรรค์ มีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญ ของมีค่า จากเ พ ศ ตรงข้าม แถม

ท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่

เร่ขายใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปกราบไหว้บูชากันเยอะ ลองหยิบมาสักใบอย่ า

โลเล๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้

ปลดสินได้เลย ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำว่าตกย าก มี

กินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐี

ใหม่ ป้ายแดง มี๑วงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง

 

ท่านที่เกิດราศีมังกร

แม้นปี 2562 จะไม่ค่อยเป็นใจกับ๑วงชะตาท่าน แต่มันก็ช่วยคัดกรองคนรอบ

ตัวคุณว่า คนไหนทองแท้ คนไหนทองปลอม อย่ าไปยึดติดอะไรกับคนที่ไม่

เห็นคุณค่าเรา ในปีนี้ถือเป็นปีทองของคุณแต่หลังวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 16

มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ชีวิตการงานจะรุ่งเป็นอย่ างมาก ทั้งคนทำงานส่วน

ตัว พนักงานบริษัท และคนทำงานราชการ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ

จากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้ตลาดสด ให้

สุมหยิบมาสักใบ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน มีเงินไปปิดหนี้สิน

ที่ค้างคากับสถาบันการเงิน หรือสินเชื่อต่างได้สบาย และมีเงินดาวน์รถ ดาวน์

บ้าน ได้อีกต่างหาก ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำว่าตก

ย าก มีกินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็น

เศรษฐีใหม่ ป้ายแดง

 

ท่านที่เกิດราศีกันย์

ให้พึงร ะวั งตัวเองให้มาก อาจจะต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ย ากลำบาก

อาจโดนรังแก โดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้าง ฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครให้

มากนัก อย่ าประมาท แต่หลังวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2564

เป็นต้นไป ชีวิตของท่านจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ๑วงชะตาชักนำแต่สิ่งดีเข้ามา

ในชีวิต งานรุ่ง เงินเริ่มเก็บได้เป็นกอบเป็นกำ เ พ ศ ตรงข้ามผิวขาว มีบุคลิกที่

ดี ที่จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ

เ สี่ ย ง โชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบ

สุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึง

หลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสินได้เลย ใครคิดออกรถใหม่หรือ

ไปดาวน์บ้านก็สมใจปรารถนา๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำ

ว่าตกย าก มีกินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์

เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มี๑วงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการ

ส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

 

ท่านที่เกิດราศีพิจิก

หลัง 29 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์หนูตกถังข้าวสาร มี

เกณฑ์ได้เจอผู้ใหญ่ใจดี เข้ามาอุปถัมภ์ดูแล แบ่งเบาภาระหนี้สิน อาจเป็นได้

ทั้งชาวไทยและต่างชาติ หากคบกันเกิน 2 ปี ทัศนคติไปด้วยกันได้มีเกณฑ์

วิวาห์สายฟ้าแลบแต่หลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 1 พฤษภาคม 2564

เป็นต้นไป ให้ร ะวั งเ รื่ อ งการกินไว้ให้มากเพราะอาจทำให้คุณมีร่ า งกาย

สมบูรณ์มากจนเกินไป แต่นั่นก็เพราะว่างานเงินลงตัว เลยทำให้คุณมีความ

เป็นอยู่ที่ดีกว่าแต่ก่อนมาก การงานราบรื่นมาก และยังสมหวังในสิ่งที่

ต้องการไปซะหมดแถม๑วงท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้สถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟฟ้าหรือ

ปั้มน้ำมัน ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้านเอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลด

หนี้ปลดสินได้สบาย แถมมีเงินออกรถใหม่ สร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวใด้อยู่

อย่ างสุขสบาย ๑วงชะตานี้ ขยันซื่อสัตย์ สุจริต บั้นปลายไม่มีคำว่าตกย าก

มีกินมีใช้ไม่ขัดสน และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่