ดวง

คนเกิດ 5 วันนี้ เทวดาเปิดทาง ຣวຢจนคนอื่นอิ จ ฉ า รับเงินรั่ว กิจก้าวหน้า เงินเต็มกระเป๋า

วันอาทิตย์

๑วงชะตา มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้ง กับคนใกล้ชิด และคนในที่ทำงาน s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้มาก

เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ น้ำผึ้งหยดเดียว อาจทำให้หน้าที่การงาน มีปัญหาใหญ่ได้

จะคิดทำอะไร ควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่าทำอะไรลงไปด้วยอาร มธ์และการประชดประชัน

แต่หลังช่วง 30 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์ จากเ พ ศ ตรงข้ามสูงวัย

อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ และจะได้ของมีค่าที่อย า กได้มานาน

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไฟ

หรือส ถ า นี ร ถไ ฟ ฟ้ า ลองหยิบมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว

ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี

มีเกณฑ์ถูกหวยຣวຢโชค เจอเ รื่ อ งร้ า ยแรงก็หลุดร อ ด มาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่งใด ก็ สำ เ ร็ จ ทุกอย่างที่หวังไว้ อ่ า นแล้วดีกด เ เ ช ร์ เป็นกุศล เผื่อเพื่อน ที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่าน

จะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ ท่ า น ป ร ะ ส บ พบเจอแต่สิ่งดี ในชีวิตโชคลาภมากมาย ขอให้ຣวຢทรัพย์

ຣวຢโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติภายในปีนี้ด้วยเทอญสาธุ

 

วันอังคาร

ให้s ะวั งเ รื่ อ งการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงิน มีเกณฑ์ที่ จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหัน

จนแทบล้มป่ ว ยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน โผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง

แต่หลัง 31 มีนาคม ถึง 16 เมษายน เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่าผิวขาวสูงโปร่ง

มีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาติ นำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

แถมท่านยัง มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง

มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่าปฎิเสธ๑วง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน

เอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสิน มีเงินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบากอีกต่อไป

และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปี ทองเลย 2563 ถึง 2564 ๑วงชะตามีแนวโน้ม

จะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวยຣวຢโชค เจอเ รื่ อ งร้ า ย แรงก็หลุดร อ ด มาได้ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่ ง ใ ด ก็ สำ เ ร็จทุกอย่างที่หวังไว้ อ่ า นแล้วดีกด เ เ ช ร์ เป็นกุศล เผื่อเพื่อน

ที่เกิດวันเดียว กับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดี ใ นชีวิต

 

วันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงินที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

จะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโชค๑วงของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว

แต่หลัง 31 มีนาคม ถึง 16 เมษายน เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงินทอง เ

พศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดีจะนำความโชคดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้านทอง ลองหยิบสักใบ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน

มีเงินก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงินไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอาไปปิดยอดหนี้คงค้างจนหมดห

นี้หมดสินได้และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง 2564

๑วงชะตา มีแนวโน้มจะรว ย ร ะ ดั บ ม ห า เ ศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวยຣวຢโชคเจอเ รื่ อ งร้ า ยแรงก็หลุดร อ ด มาได้

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้

อ่ า นแล้วดีกด เ เ ช ร์ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย

ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดี ในชีวิตโชคลาภมากมาย ขอให้ຣวຢทรัพย์ຣวຢโชค

มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ

 

วันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้า กับปัญหาต่าง หรือความวุ่นวายอย่างถึงที่สุด อาจโดนรังแกโดนกลั่นแกล้ง

จากคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นอย่าไว้ใจใครให้มากนัก แต่หลัง 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน เป็นต้นไป

มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอาราม

ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน

ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก แถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโต และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึ ง2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี

มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค เจอเ รื่ อ งร้ า ยแรงก็หลุดร อ ด มาได้ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ อ่ า นแล้วดีกด เ เ ช ร์ เป็นกุศลเผื่อเพื่อน

ที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต

โชคลาภมากมาย ขอให้ຣวຢทรัพย์ ຣวຢโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ

 

วันเสาร์

s ะวั งว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม

คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จ แต่หลัง 30 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม

เป็นต้นไป๑วงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน

มีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้โรงพย าบาล ให้สุมหยิบมาสักใบ

๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบาย

และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง2564

๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค เจอเ รื่ อ งร้ า ยแรงก็หลุดร อ ด มาได้

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ อ่ า นแล้วดีกด เ เ ช ร์ เป็นกุศล

เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดี ในชีวิต

โชคลาภมากมาย ขอให้ຣวຢทรัพย์ ຣวຢโชคมีบ้านมีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ

โชคลาภมากมาย ขอให้ຣวຢทรัพย์ ຣวຢโชค มีบ้าน มีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ

สาธุเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นคำทำนายเป็นเพียงแนวทาง

ฉะนั้นไม่ควร โลภและการหมั่นทำบุญและทำความดี จะช่วยเพิ่มบุญบารมีท่านให้สูงยิ่งขึ้นไป

และช่วยลดก ร ร ม เก่าที่แต่ละคนมีมาไม่เท่ากันลงไปได้ และยังเสริมให้โอกาสการ เ สี่ ย ง โชคท่านสูงขึ้นไปอีกด้วย