ดวง

เวลาทำบุญต้องอ ธิษฐ านแบ บนี้ ถึงจะดีกับตัวเรา ได้อานิสงส์ แรง

       ในประเทศไทยของเรานั้น มีจุดเด่นและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ นั้นคือ การขอพร
การขอพรอ ธิษฐ านให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว การการทำบุญและขอพรนั้น เราจะต้อง

อ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด มีดังนี้

คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญ

หลาย คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ

คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน นี้จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้ปกปักรั กษ าดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิດในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ

ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อลดวิบากก ร ร มให้ลดลงอโหสิ ก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำຣวຢ ครอบครัว หมดโ ร คภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

ที่มา : bangpunsara