ดวง

บท สว ดสั้น สวด ก่อ น น อ นทุกวัน นำพาแสงสว่างให้กับชีวิต

บทสวดมนต์ไม่ว่าบทใดก็มีอานุภาพในตัวเองมากมายหล า ยประการ นอ กจากจะสอ ดแทรกแง่คิดดี ในการดำรงชีวิตแล้ว

หากผู้สวดสามารถตั้งจิตให้จดจ่อแน่วแน่ได้ การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลดีในเ รื่ อ งของสมาธิ ปัญญา ที่ช่วยให้ผู้สวดสามารถพิจารณาเ รื่ อ งต่าง ได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็น มากยิ่งขึ้น

คว ามเชื่ටต่างที่มีกัน มาในตั้งแต่สมัยโบราณ ล้วน มีคว ามเชื่ටมากมายหล า ยรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ การท่องบทสวดมนต์ หรือ การภา ว น า ต ามคว ามเชื่ටนั้น มีความหมายในแต่ละบทในแต่ละเ รื่ อ งที่ต่างกันออ กไป

บทส ว ดสั้น ส ว ดก่อนนอนทุกวัน นำพาแสงสว่างให้กับชีวิต | เพจดัง …

แต่หากเราจะนำมาท่องในแต่ละบทสวดในแต่ละค าถ านั้น เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความหมาย รู้ถึงประโยชน์ และรู้ถึงคว ามเชื่ටต่างที่มีมา เขาว่ากันว่าต ามค าถ าต่างนั้นหากเราจะนำมาใช้ควรที่จะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อน เพราะบางค าถ าก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้

แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นค าถ าที่ถูกอนุญาตให้ใช้เป็นสาธารณะ ไม่มีภั ย ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ภา ว น าเป็นประจำ ได้ก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม

ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะใช้ค าถ าได้ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่ดีเป็นที่ตั้ง การภา ว น าค าถ าก็ก่อให้เกิດสมาธิ

เมื่อยกคำแปลขึ้น มาพิจารณาข้อธรรมต่าง ก็เกิດปัญญาต ามมา นี่จึงเรียกว่าได้ผลจากการภา ว น าอย่างแท้จริง
ค าถ าที่จะยกตัวอย่างขึ้น มาพูดถึงในวันนี้ก็คือ ค าถ าเมตต ามหานิยม ซึ่งในเวลากาลต่อมา หล ว งพ่อจรัญฯ ได้นำมาถ่ายทอ ด สอนให้ลูกศิษ ย์ท่านท่อง เป็นหลักหัวใจของการภา ว น า และต่อท้ายบท

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

5 นาที ใช้เวลาอ ธิษฐ านก่อนนอน เสริมมงคล หมดหนี้สินค้าขายร่ำຣวຢ

โดยบทสวดนี้ บทค าถ านี้จะใช้เป็นคำแผ่เมตต าให้กับทุกสรรพสิ่งการใช้ชีวิต คำพูด การเจร จา การค้ า ข า ย เวลาที่เราเดินทาง ย ามที่เราพบเจอ

กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะช่วยให้พ้นจากภั ยต่างไปได้ด้วยดี

นอ กจากนี้ พระค าถ าดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็นการแผ่เมตต า และอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดา มนุษย์ สั ต ว์ ที่อยู่ต ามสถานที่ต่าง

เวลาเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แปลกถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

โดยค าถ านี้ได้มีการเผยออ กไปได้อย่างกว้างขวาง แล้วจะเห็นปรากฏอยู่ไหนหนังสือสวดมนต์หล า ยตำรา คนนำไปใช้ในการภา ว น าเห็นผลที่ดีจริง

บางคนประสบเหตุจากหนักก็จะเปลี่ยนให้กล า ยเป็นเบา โดยเชื่อว่าบทค าถ าต่างนั้นจะช่วยบรรเทาให้เบาลงได้

ที่มา postsara